มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ได้จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลทุกระดับ  มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและความโปร่งในของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธผล จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์กระประเมินดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฎิบัติ

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา