องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน....อยู่บ้าน  มีความสุข  หยุดไวรัส วายร้าย  โควิค19

กรุณากรอกข้อความ...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลเสมาเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 70 คน และคณะวิทยากรจาก ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" โดยมีดาบตำรวจธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต. และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ร่วมกันจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว และสร้างค่านิยมที่ดี สร้างความรักสามัคคี และนำพืชผักปลอดสารพิษไปประกอบอาหารเพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

"สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด"

ดาว์นโหลดไฟล์ที่นี่ ↓↓↓↓↓↓

https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/Drug-knowledge/Drug-prevention-media-labor/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%20%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94.png 

   

ดาว์นโหลดไฟล์ที่นี่ ↓↓↓↓↓↓ 

 https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/Drug-knowledge/Drug-prevention-media-labor/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94.rar 

ดาว์นโหลดไฟล์ที่นี่ ↓↓↓↓↓↓

https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/Drug-knowledge/Drug-prevention-media-labor/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94.rar


พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
ดาบตำรวจธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
 

 

 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะ คลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ

1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tmchnetwork.com/ หรือ Facebook : เพจ โครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเสมา

                                              เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566                                                 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
 
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลเสมา งดการเผากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เรื่อง การขอรับแบบพิมพ์และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และการชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566
 

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด 2566"และ

งดรับ  งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้มีไว้ใช้ได้นานจนถึงรุ่นลูกหลาน แถมยังประหยัดเงินค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน
10 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน

1. เช็คท่อน้ำและก๊อกน้ำ
น้ำหยดเล็ก ๆ จากท่อน้ำหรือก๊อกน้ำที่ติดตั้งไม่แน่นนั้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ซ่อมแซมในแต่ละวันนั้นจะสูญเสียน้ำไปประมาณ 75 ลิตร และถ้าท่อน้ำมีขนาดใหญ่จะเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 387 ลิตร คิดูสิคะว่ามันมากมายแค่ไหน

2. ไม่ทิ้งขยะลงชักโครก
การทิ้งขยะลงชักโครกนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย กระดาษชำระ หรือก้นบุหรี่ที่ถูกท้งลงไป จะต้องใช้น้ำปริมาณมากทีเดียวในการชำระล้างไม่ให้เหลือซาก

3. ตรวจเช็คถังเก็บน้ำชักโครกเสมอ
หากถังเก็บน้ำชักโครกรั่วจะทำให้มีน้ำไหลลงชักโครกอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นแล้วควรหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำ โดยการใส่สีผสมอาหารลงไปในถังเก็บน้ำชักโครกแล้วกดน้ำทิ้ง และหลังจากกดน้ำไปแล้วประมาณ 30 วินาทียังมีน้ำไหลออกมา แสดงว่าถังเก็บน้ำชักโครกชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมโดยด่วน

4. ปิดน้ำระหว่างแปรงฟัน

หลาย ๆ คนมักจะเผลอเปิดน้ำขณะแปรงฟัน เพราะคิดว่าคงจะไม่สิ้นเปลืองอะไรมากมาย โดยที่ไม่รู้เลยว่าการทำเช่นนี้ทำให้เสียน้ำไปถึง 200 แกลลอนหรือ 757 ลิตรโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งเทียบเท่ากับสะรขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เลี้ยงฉลามได้ถึง 6 ตัวเลยทีเดียว

5. ปิดน้ำระหว่างถูสบู่
จะเปิดน้ำทิ้งไปทำไมหากในระหว่างที่สระผมหรือถูสบู่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงควรปิดน้ำให้สนิทเสียก่อน แล้วค่อยเปิดน้ำอีกครั้งหลังจากชำระร่างกายด้วยสบู่เสร็จ

6. ซักผ้าครั้งละมาก ๆ
การซักผ้าครั้งละน้อยชิ้นจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากเพราะต้องทยอยซักเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อนำปริมาณน้ำซักผ้ามาคิดรวมกันแล้วจะมากกว่าการซักครั้งเดียวรวมกันหลายเท่า ฉะนั้นแล้วควรเก็บไว้ซักพร้อมกันอาจจะซักผ้าแค่ 1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์

7. อาบน้ำให้เร็วขึ้น
เพราะในการอาบน้ำแค่ 4 นาทีเท่ากับการใช้น้ำไป 75–150 ลิตร ซึ่งถ้าอาบนานกว่านี้ปริมาณของน้ำที่ต้องใช้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นแล้วควรอาบน้ำให้เร็วขึ้นอีกนิด ใช้เวลาให้น้อยลง เพื่อช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำไว้ใช้ในภายภาคหน้า

8. อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว
หลายคนคงชอบนอนแช่ในอ่างอาบน้ำ แต่หลังจากนอนแช่ในอ่างเสร็จก็ต้องมาล้างตัวด้วยน้ำสะอาดอีกรอบอยู่ดี ซึ่งเท่ากับว่าใช้น้ำเป็น 2 เท่าเลยทีเดียว ฉะนั้นเปลี่ยนมาอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวจะช่วยประหยัดได้มากกว่าเยอะเลย

9. เปลี่ยนวิธีล้างจาน
หลาย ๆ คนอาจจะชินกับการเปิดน้ำไหลผ่านเพื่อล้างฟองสบู่ แต่กว่าจานจะสะอาดก็ต้องเสียน้ำไปมากเหมือนกัน เลยอยากแนะนำให้รองน้ำใส่กะละมังหรือซิงค์เอาไว้ก่อนแล้วค่อยนำจานมาล้าง ซึ่งวิธีนี้ทำให้จานสะอาดมากกว่า แถมยังใช้น้ำในการล้างจานน้อยกว่าด้วย

10. ไม่เปิดน้ำไหลผ่านผักและผลไม้
เช่นเดียวกับการล้างจาน การเปิดน้ำให้ไหลผ่านผักและผลไม้ต้องใช้น้ำเยอะและอาจจะล้างผักผลไม้ได้ไม่สะอาด ฉะนั้นจึงแนะนำให้ล้างโดยการเปิดน้ำใส่ซิงค์หรือกะละมังแล้วนำผักกับผลไม้แช่ลงไปดีกว่า

เพราะต้นไม้และป่าเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ เมื่อต้นไม้ถูกตัดแล้วก็จะไม่มีแหล่งดูดซึมน้ำฝนและก่อให้เกิดสภาวะแห้งแล้งตามมา ฉะนั้นเราทุกคนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำของเราเอาไว้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีประหยัด 15 วิธีที่เรานำมาฝาก จะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีต่างก็เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากอะไร บางวิธีก็เป็นวิธีที่คาดคิดไม่ถึงแต่ก็ช่วยประหยัดน้ำได้มากเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ต้องอาศัยจิตสำนึกของเราทุกคน ฉะนั้นแล้วถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ช่วยกันประหยัดไว้ค่ะ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้ใช้กันนาน ๆ ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

กำหนดการกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

 

 

ประกาศ อบต.เสมา

ข่าวกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

....หน้ากากอนามัยเป็น อุปกรณ์สำคัญในการป้องกันโควิด-19 ... หน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้ว อาจมีเชื้อโควิดติดอยู่ .... ถอดหน้ากากไม่ถูกวิธี ก็เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพราะบนมือหรือบนหน้ากาก อาจมีเชื้อติดอยู่ ดังนั้นควรล้างมือก่อน จากนั้นใช้สองมือจับสายรัดหลังหู ดึงออกในแนวตรงและล้างมืออีกครั้ง ส่วนการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรนำใส่ถุงก่อนเอาไปทิ้งลงถังขยะ เพราะหน้ากากใช้แล้วอาจมีเชื้อติดอยู่ ใครก็ตาม โดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะ อาจเสี่ยงติดเชื้อหากไปสัมผัสโดยตรง .......
ในวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ เชิญชวนให้ทุกคน หันมาดูแลตัวเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้า และบุหรี่ เพราะมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดการแพร่เชื้อของโรคได้.........นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นชอบเพิ่มรายการโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แม้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือ ไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ แต่ สปสช. ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสนับสนุนการบริการของหน่วยบริการ ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ส่วนภาพรวมการติดเชื้อทั่วโลกแตะแสนรายแล้ว โดยในประเทศได้ดำเนินมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด”

....คิดอะไรไม่ออก บอกปลัด ....สายด่วนสายตรง ....

ติดต่อเรา E-mail : Sema30170.org@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอน่าสนใจ

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ อบต.

คำอธิบาย กรอกข้อความที่ต้องการเสนอแนะในช่องว่างให้ครบทุกช่อง
Visitors: 133,052
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา