ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ให้เข้ากับสถานการณ์ ประเทศไทยในปัจจุบันมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ กระจายอำนาจไปยังท้องถื่น ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีมีดังนี้

1. เกษตรกรรม  2. บ้านพักอาศัย  3. อื่นๆ  4. ที่ดินรกร้าง

โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยหลังแรกและมีราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากที่อยู่อาศัยมีมูลค่าเกินกว่านั้น จึงจะเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า

 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา