ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงาน ปปช. ได้จัดทำเว็บไซต์กี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาจึงขอประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

 https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

Visitors: 133,060
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา