โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่  10 กันยายน 2563  นางกอบแก้ว  อารยะรังสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2563   ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นตามแผนงานส่งเสริมงานเกษตรนำโดย  นายพิริยะ ราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      นางสาวนรีกานต์  ดีขุนทด  หัวหน้าสำนักงานปลัด และนายอาทิตย์  ถีสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   จัดทำโครงการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ภายในศูนย์การเรียนรู้  มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น เส้นทางปั่นจักรยานกินลมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหมู่บ้าน ชมศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโพนสูง โพนสูง นิเวศ เกษตรขอบเมืองบ้านขนมไทย  ผักไฮโดรโพนิกส์ สะพานนาบัว แต่ละจุดนั้นเกิดขึ้นจากการต่อยอดความรู้/ภูมิปัญญาเดิมของคนในชุมชนให้เกิดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน  โดยมี นายอรุณ  ขันโคกสูง  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง  เป็นวิทยากรบรรยาย                                                               

Visitors: 133,055
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา