การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

จัดทำมาตรการภายใน  ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำลเสมา ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธผล จึงกำหนดมาตรการภายในตามเกณฑ์กระประเมินดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฎิบัติ 

Visitors: 132,684
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา