โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 15-17กค. 2563

       เมื่อวันที่  15 - 17  กันยายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเนิน  ตำบลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้จิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับเกียรติจากชุดวิทยากรจิตอาสา 904  ชุดวิทยากรสถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเนิน และวิทยากรจากหน่วยกู้ภัยสว่างแสงธรรมฯสูงเนิน 

Visitors: 132,689
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา