โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสมา 24 ก.ย. 62

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสมา 24 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ศพด.ตำบลเสมา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางกอบแก้ว อารยะรังษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาและนายพิริยะ ราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยในปีนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางสาวปวริศา สิโรฒม์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเสมา 5 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองเด็กและผู้ดูแลเด็กจำนวน 120 คน โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนครราชสีมา ได้แก่ 1.อาจารย์สุภาพร ชินสมพล ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 2.อาจารย์นิพาวรรณ์ แสงพรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพและ 3. อาจารย์บุญลือ มีเงิน หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนครราชสีมาซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดเนื้อหา สาระ ความสนุก ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี

 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา