โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 สค.62

               

    โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ร่วมกับ โรงเรียนในเขตตำบลเสมาจำนวน 5 สถานศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญและปัญหายาเสพติด อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ได้จัดฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           กิจกรรมประกอบด้วย นันทนาการ สันทนาการ ละลายพฤติกรรมปรับตัวเข้ากับเพื่อน บรรยายประกอบสื่อความสำคัญของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน กิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิด เสนอปัญหา หาทางออก แนวทางการแก้ไข และการเรียนรู้ทำงานเป็นทีม โดยวิทยาการจาก กองบังคับการตำรวจสันติบาล1

 

Visitors: 132,689
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา