โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2562 4 กย.62

            วันพุธที่ 4 กันยายน 2562  ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2562   

ณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลเสมา บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตตำบลเสมา ให้นำไปสานต่อในชุมชนของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสู่การเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน.

               ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นตามแผนงานส่งเสริมงานเกษตรนำโดย นายพิริยะ ราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางสาวนรีกานต์  ดีขุนทด หัวหน้าสำนักงานปลัดและนายอาทิตย์  ถีสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.

 

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา