โครงการเสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 เมื่อ 25 เมย.2562

                        โครงการ “เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล” ประจำปี 2562

 

                    กิจกรรมฝึกอบรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  

                 พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล”

 

                                       ในวันที่ 25  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562

 

            งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ได้จัดทำโครงการ “เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล”  กิจกรรมฝึกอบรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ  เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

 

            โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

           

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

            2. เพื่อส่งเสริมให้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย  โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

            ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  ท่าน  ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  เป็นประธานในการเปิดโครงการ

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา