โครงการ เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประจำปี 2562 เมื่อ 30 พค. 2562

 

 

โครงการ “เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” 

 

ประจำปี 2562

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

 

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเสมา  ได้จัดทำโครงการ “เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” ขึ้น  ซึ่งเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต   เป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมเพื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญและอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตแห่งชีวิต  หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งสังคมมักจะเริ่มต้นจาก โรงเรียน  สถานศึกษา นั้น  โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร จาก โรงพยาบาลสูงเนินนายอนุชา  สร้อยเป้า  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                           โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

                  2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

                  3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม

                  4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์  การรักนวลสงวนตัว และการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องและเหมาะสม

 

            ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  ท่าน  ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  เป็นประธานในการเปิดโครงการ

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา