โครงการ ประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 16 พค. 2562

โครงการ “การประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน” ประจำปี 2562

 ในวันพฤหัสบดีที่ 16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเสมา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน   เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง   มีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย   เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า จึงได้จัดทำโครงการ “การประเมินภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1.  เพื่อประเมินและติดตามทางโภชนาการ ในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ

            2.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย

            3.  เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการในเด็ก 0-3 ปี

            4.  ผู้ปกครองสามารถ บันทึกการเจริญเติบโต ของเด็กเล็กได้เบื้องต้น

 

            ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  ท่าน  ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  เป็นประธานในการเปิดโครงการ

 

Visitors: 132,693
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา