การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

 

ติดต่อชำระภาษี ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง 

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4และผ.ท.5

3. คำนวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี

4. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน หากชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5% เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5% เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5% เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10% เกิน 4 เดือน ต้องดำเนินคดี

2. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน

 

การจัดเก็บภาษีป้าย

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 และ ผ.ท.5

3. คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย

4. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

 

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง  ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณี บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้ เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง

2. การชำระเงินค่าภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

3. การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสีย เงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของ จำนวนเงินค่าภาษี

หลักฐานที่ต้องนำไปชำระภาษีท้องถิ่น

1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น

  • โฉนดที่ดิน น.ส.3,น.ส.2,ส.ค.1 หรืออื่น ๆ (กรณีเสียภาษีบำรุงท้องที่)
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง, สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี)หรือหลักฐานอื่น แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
  • ภาพถ่ายหรือรูปแบบขนาดความกว้าง ยาวและลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย)

2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยชำระภาษีฯ ไว้

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

4. หนังสือแจ้งจาก อบต.เสมา  (ถ้ามี)

 

 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา