ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบพัสดุสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เรื่อง  ตรวจสอบพัสดุสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ 2566

                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 การตรวจสอบพัสดุประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ทำการตรวจสอบพัสดุสิ้นปีประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบ โดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

Visitors: 132,691
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา