ประกาศแต่งตั้งคณะสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน      ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ที่ 662/2566 และ ที่ 663/2566        ลว 13 พฤศจิกายน 2566
Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา