ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2566

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ( ITA ) ผ่านระบบ ITAS  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

            องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  ดำเนินการตอบแบบประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT ) โดยเข้าผ่านทางเว๊ปไซต์ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

             

            1. URL    https://itas.nacc.go.th/go/eit/3c90yv

            2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (OR Code) ด้านล่างนี้   

 

 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา