กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

                                

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

  

        นางสาวปวริศา  สิโรตม์     

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      

 

 

                      

 

 

 

 

                                           นางสาวไกรรัตน์  ดินจันทึก                                นางส้มเกลี้ยง  สมพงษ์                         

                                                  ครู ค.ศ.2                                                                ครู ค.ศ.1     

 

 

 

 

 

 

 

                                           นางลำเพียง แสวงนิล                                        นางสาวอมรรัตน์ พันธุ           

                                                   ครู ค.ศ.1                                                               ครู ค.ศ.1     

                       

 

 

 

 

 

         นางสายใจ   ภาวจันทึก                      นางสุมลทิพย์  ผินสูงเนิน                              นางไกรรัช   ผัวะสูงเนิน

             ครูผู้ดูแลเด็ก                                           ครูผู้ดูแลเด็ก                                            ครูผู้ดูแลเด็ก   

                              

 

 

 

 

 

                                                                    นางรุ่งนภา       เชาววัลล์      

                                                                            ผู้ดูแลเด็ก    

                                                   

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา