สำนักงานปลัด

                            

                      สำนักงานปลัด                                            

                             

 

                                          

                                                      นางสาวนรีกานต์   ดีขุนทด   

                                                         หัวหน้าสำนักงานปลัด   

 

                      

                                                                                                                    

                   น.ส.รัชดาภรณ์ แก้วเกียรติพงษ์                                               นางสาวสิรินทร   เยาว์สูงเนิน  

                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                           นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                  

      

                                                                                                                    

                             นายอาทิตย์        ถีสูงเนิน                                                       นายอรรคพล      ทิมอุดม

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                                  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                   

          

                                                                                                                       

                         ส.อ.พงศธร        เชาว์วัลลิ์                                                         นางสาวสุพิชชา      บูรณางกูร   

         นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ                                                   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                              

                                                                                                              

                     นางวรรณชนก    พลกลาง                                                              ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉรา  สุบงกช

                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                

 

     

                      

                 

 

     นายไกรสร         พัดจันทึก                           นายมานพ         กลมหัวไผ่                            นายบุญชู  สร้อยสูงเนิน 

          พนักงานขับรถน้ำ                                       พนักงานขับรถขยะ                                    พนักงานขับรถยนต์                                    

                                                                                                                   

                                               นายกฤษฎา  มาลัย                                                 นายศราวุธ  จ้อยมี       

                                              พนักงานขับรถยนต์                                                พนักงานขับรถยนต์            

                                                                                                                               

               นางสาวศิรินภา  พลกลาง                       นางพิลา  ซอสูงเนิน                               นางศรีนวน  สุดจันทึก

                        คนงานทั่วไป                                      คนงานทั่วไป                                           คนงานทั่วไป    

                                                              

 

 

 

 

        นายเสนาะ  ผัวะสูงเนิน       นายศิโรตน์  หงวนสูงเนิน        นายสมหวัง  แยบสูงเนิน              นายทวน  พิมล

           จ้างเหมาบริการ                 จ้างเหมาบริการ                      คนงานประจำรถขยะ                คนงานประจำรถขยะ           

                                 

 

 

 

 

                              นายวิรุตน์  ประยูรอุดมสุข                                   นายชาญชัย  กอเงินกลาง

                                     นักการภารโรง                                                คนงานประจำรถขยะ 

      

 

                                                                                                

                                                                                                          หน่วยตรวจสอบภายใน         

       

 

 

 

 

 

 นางนุศรา    ทองหวั่น 

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ     

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา